Sunday, December 30, 2012

Sunday, December 16, 2012

පෝට්ලන්ඩ් සිමෙන්ති


ලෝකයේ වැඩියෙන්ම භාවිතා වන සිමෙන්ති වර්ගයයි.  කොන්ක්‍රීට්, බදාම (mortar ) කපරාරු ( stucco ) හා විශේෂ නොවන දියර බදාම (non specialty grout )  සඳහා මූලික සංඝටකයක් ලෙස භාවිතා කරයි.
motar යනු සිමෙන්ති හා වැලි( 5 mm ට අඩු ප්‍රමාණයේ ) මිශ්‍රණයකි. stucco යනු බාහිර බිත්ති (exterior walls ) සඳහා යෙදෙන ආලේපනයක්/ කපරාරුවයි  (coating/ plaster ) කොන්ක්‍රීට් යනු සිමෙන්ති, වැලි , කුඩා ගල් කැට ( 10 mm - 20 mm අතර )හා ඇතැම් විට විශාල ගල් වලින් යුත් මිශ්‍රණයකි.

http://matse1.matse.illinois.edu/concrete/prin.html
http://www.understanding-cement.com/reactions.html
http://cnx.org/content/m16447/latest/

Ageing

Process of normal changes in body functions that occur after sexual maturity and continue until death.

Maximum Life Span : Maximum number of years a species can live. eg: Human 110-115 years
Life expectancy : Average length of time a member of a population can expect to live. eg: Human ~75 years

Problems of Ageing population.

Caused by : * improved health care. * Nutrition

 •  Need to provide support. 
 •  More chronic illnesses, more expensive medical care.
 •  Have to provide a dignified life.


Age related changes.  

Physical : Height , Weight, Skin
Physiological : Immunity, Mobility, Body Composition, Sensory,Gastrointestinal and other organ system changes.
Psychological : Appetite, Stress, Depression, Alcoholism, Alzheimer's

Cellular Level Changes of Ageing.

 •  Fewer doubling of cells and finally stops.
 •  Heterogeneity of cells in size shape and meiotic ability.
 •  Homeostasis mechanisms related with immunity and cell replication get less effective.
 •  Progressing failure of cell DNA repairing.
 •  Abnormalities in mitochondria.
 •  Decreased enzyme functions.
Thursday, December 6, 2012

Religion


And I'm back at blogging. Why now? Because I have an exam day after tomorrow! What other better time to be blogging than when I should be studying! Very logical!! :P

Anyway back to the topic. I thought of writing on this topic because I had a chat with one of my Islamic friends and had a very hard time explaining my religion to him. I didn't give him an Abidhamma lesson or anything, just tried to explain why I'm an Atheist and a Buddhist at the same time.

And extremists of Buddhism, Islamism, Christianity and any other religion this is not for you :-)

I always have a very hard time explaining about Buddhism to my god believing friends because they all seems to think that Buddhism at some point accepts the idea of a superior god and have laws to follow.
As far as I've learnt from school and Sunday school Buddhism neither have laws for normal people( in the sense people who are not monks) and neither does it site about the concept of a superior god. It only sites what is good to do and what is bad to do. Doing good or bad is up to oneself. And the gods are beings those who are greedy towards merits and for them to attain nibbana they got to finish their time in heaven. That's all I remember.

Anyway none of these are really important for me on daily basis other than the practical side of Buddhism in overcoming problems and deciding what I should do better in troubled situations. I don't like the Buddhism my grandmother practices. I think it is some kind of extreme way. For her its all about gathering merits.

Back to the chat with my friend, well I told him that I am an atheist so he was kind of sorry to hear that and hoped I'll come to my senses and become a Buddhist again. And he said that Buddhism believes in god/gods and do I not know Buddhism right. And gave me this link to an article about why being an Atheist is better than a "false believer of god" on the website of Islamic Research Foundation.

I started with not believing superior gods anyway so I don't see any dissimilarities in Buddhism and Atheism except that Buddhism have some other beliefs and teachings in its package minus the concept of god while Atheism has minus concept of god.

Well out of sheer curiosity I read some articles on Buddhism on the site and realized it is no wonder people look at the religion in different manner.

http://www.irf.net/index.php?option=com_content&view=article&id=197&Itemid=178

At the end of this article it says that the 4 truths and eight fold path are contradictory.

It says

"Now, for any person to follow Buddhism he should first have the desire to follow the Four Noble Truths and the Eight Fold Path. The Third great Noble Truth says that desire should be removed. Once you remove desire, how can we follow the Fourth Noble truth i.e. follow the Eight Fold Path unless we have a desire to follow the Eight Fold Path. In short desire can only be removed by having a desire to follow the Eight Fold Path. If you do not follow the Eight Fold Path, desire cannot be removed. It is self contradicting as well as self-defeating to say that desire will only be removed by continuously having a desire."

Well I repeat , no wonder these people have a different idea about Buddhism than the Buddhism I know.
As far as I understand the four truths are truths. You don't need to follow them they are there. There is actually nothing to follow in them, only to understand the existence  There is sorrow/desire, there is a reason for sorrow/desire, there is getting rid of sorrow/desire and there is a way to get rid of sorrow/desire. The eight fold paths are only the Buddhist teaching of how we should we spend life in order to get rid of sorrow/desire.

In Abidhamma I've once been taught that Buddhism is written and explained in Pali and we have to learn Pali to understand it completely for many reasons. One is that you can't understand the meaning of a term in different language than the one its said/written in , sometimes. The term may be similar to the one in the first language but wouldn't necessarily mean the same.

That is why , I think, that so many people of different religions understand Buddhism in a different way and try to relate it to many of the god believing religions.

As for me Buddhism is my philosophy, Atheist is what I am. And my religion is;Have a nice day!
Cheers!!

Sunday, November 4, 2012

SR Flip Flop

Feedback is a process in which information about the past or the present influences the same phenomenon  in the present or future.[1] This concept is used in sequential circuits.

Logic gate circuits are designed to input and output two types of signals only. That is high - 1 and low - 0
and represented by variable voltage.

1- Full power supply voltage
0 - Zero voltage

Even though specific voltages are assigned to these two in reality, logic signal voltage levels rarely attain these perfect limits due to stray voltage drops in the transistor circuitry.[2]

Drawn above is an SR Flip Flop. Here Q(t),R,S all three are inputs Q(t) however is the feed back from the state before. In other words Q(t) is a feed back to the new state from the previous state.


A much simpler table would be;


When S=1 and R=1 the Q(t+1) value is undefined  because at this state Q becomes equal to Q'.
SR flip flop is modified and JK Flip Flop is made to avoid this illegal status.


Friday, October 12, 2012

Books Cooking and Such Things


Well everyone else has already posted about the book fair and reading during the literature month (They actually have a month for literature, can you believe it!). I am kind of having trouble choosing topics to write on since study related things are minimum and I'm not in any exam stress right now. So I thought I'd write about the books I got from the book fair this year and the last.

Last year I was very much broke I only managed to spend around 300 Rupees on books. Bought two second hand story books and an old magazine. Well I'm glad to say most of that money I've saved from my extra pocket money for extra food because I'm hungry all the time, unlike many.

I bought Biggles in France by Capt. W. E. Jones for Rs 150 because I'd buy any and all Biggles books if I had enough money any day! For those of you don't know Biggles have been my all time hero, and W.E. Jones made me look for Biggles books in the public library covered with cobwebs and love fighter air crafts forever. The other book The Square Circle by Daniel Carney I bought for Rs 100 just because that was a good bargain and I was in mood to read a book I actually own. The magazine was about cars, had a nice beautiful car with blueprints on it that I wanted to model one of these days. A friend of mine borrowed the book and I think its still with him. I haven't actually gotten into any car modeling lately so that project I couldn't start.

And This year I managed to save 300 Rupees too but well prices were quite high so I had to let someone who actually had money to buy me books. So they are kind of presents of my choice :D1) සැබෑ මිනිසෙකුගේ කතාවක් written by බොරිස් පලෙවොයි and translated by දැදිගම වී රුද්‍රිගු

YES! I actually bought my favorite book! And it was in better print with better type settings. Totally worth it!

Annd


2) The Chocolate and Coffee Bible by Atkinson,Banks,France and McFadden

So far I managed to make Chocolate Pretzels from the recipe from this. Well I couldn't really make them Pretzel shaped because I forgot to double the number of eggs with the rest of the ingredients but I managed to make biscuit like things that tasted good. :D Really they must have tasted good, made around 100 of them and I only managed to save one packet(10 pcs) and that is because I've hidden it!

Apart from the book I did make some new things. Made butter cookies with this nice recipe I found on internet and simple pancakes from here. Unfortunately I can't seemed to find the cookie recipe link, but I'll post the recipe sometimes when I'm in the mood to blog again. They are quite simple recipes and don't need any fancy cooking ingredients or procedures. Really you should try them too. Only problem is my dad gets mad at me as I finish margarine in the fridge every time I try out a new recipe. 

Well that's it for today. Have an awesome time all of you!
Cheers!!

Oh and the strike is over and universities are supposed to start next week. That is one good thing to look forward to. And I started a photo blog of sorts. Plan is to post photos everyday but I do keep forgetting and I do stay home a lot without stepping out of it for even once a day these days. You can only take photos in your room so many times. hehe Anyone interested in having a look just drop by!


Cheers again!!

Wednesday, September 26, 2012

Guess what!?

Guess what I've been doing for the past 3 month!?
Well I can't exactly say I've been doing nothing... But hey I haven't been doing my ordinary routine.
You would be amazed to know my used-to-be-usual-routine really. Its a pretty crammed timetable. I'll tell you the time and work list of Monday and you can guess the rest of the week.

Monday
4 am - wake up
4.30 am - keep waking up
4.45 am - start making tea and cooking breakfast + lunch (just enough for me)
5.00 am - get ready all the rowing kit and get dressed
5.20 am - leaving home and too much noise wakes up mom
5.30 am - still leaving home...convincing mom that it is not going to rain today and sun is already up and there is plenty of light and of course I won't drown in Beira lake because they have life guards there.
5.35 am - finally on bus and catching up some sleep and already traffic in Pettah
5.45 am - still near Pettah railway station and starting to panic
5.57 am - yes! off the bus at last..walking... walking... walking...
5.59 am - a little bit more...running
6.05 am - no use running already late
6.10 am - At the rowing club. Everyone else is dressed and getting warmed up.
6.15 am - dressed warmed up and running to the pier just in time to join the rest.
until 7.30 am - row row row and steal a bite of breakfast between crew changes
7.35 am - remembering that I have a lecture at 8 am
somewhere between 7.35 to 7.40 am - asked to row another 2 km
7.40 am - 1 km done and at 1 km mark. realizing that I'm never gonna get to the lecture. Suddenly its a course down!
7.45 am - off the boat strait to changing room, get into normal cloths, run to bus... no time to take a wash.
7.50 am - on bus eating whats left of the breakfast
7.55 am - stuck in traffic sweating and praying the bus to move
8.05 am - Townhall , bus stopped and collecting more people.. IS THIS BUS EVER GONNA MOVE FROM THIS HALT!!?
8.15 am - at uni, running to CLT in all fours and finally in the 1 hour lecture, 15 minutes late. Sweating and stumbling with everything in bag and takes a few minutes to get hold of a pen and paper to write down the notes..
until 10 am - lectures
10 - 11 am - free lecture hour. Running to the gym to have a wash
10.55 am - running back to CLT from gym for the next lecture
11.30 am - stomach starts to growl halfway through the lecture
12 noon - Finally LUNCH!
1 pm - 4 pm - Practicals. I don't even remember rowing,until back starts to hurt by sitting on a stool for too long..
3.30 pm - stomach growling again
4.15 pm - FINALLY! practical over. Egg rotti and parippu curry + whatever the leftovers of lunch time fish curry
4.30 pm - feel like playing a bit of basketball
5.00 pm - too sweaty from basketball. going to have a swim with friends
5-6 pm - swimming
6-6.30 - too hungry to stand.. Eating again
7.00 pm - finally bussing home
7.45 pm - Home
7.45 pm - 8.15 pm - pass out on bed
8.15 pm - wake up have a wash and eat
8.30 pm - watch a film or half a film or 1/4th of a film.. too sleepy
10.00 pm - finishing off any lab reports left to submit. Googling. FBying. Checking mail
11.00 pm - Suddenly study mood :O  Studying until 12 midnight
12.00 pm - remembers have to send feedback to coach. Starting to write the e mail..too sleepy... turn off the computer and go to bed
12.05 pm - Put on the mosquito net. aet the alarm.... Asleep..............zzzzzzzz
12.10 pm - RINGGGGGGGGGG RRRRRRRRRRRRIIIIIIIIIING
The ALARM! It is 6 am already!! Fortunately no morning practices on Tuesday!!

Its kind of peaceful these days
No rowing,since I stopped it altogether
No university, since academic staff is on strike

So its just films until I feel like sleeping and sleeping until I feel like waking up and playing badminton about twice a week and watching TV, cooking sweets rest of the time.

Kind of too peaceful for me. But hey as soon as the strike is over ( god knows when! ) they will probably be teaching without holidays so they don't have to take double intakes at one time. So whats the harm celebrating peace while it lasts.
Happy peaceful another month to all Sri Lankan state university students out there and happy busy week for the rest of you who are at work!

Cheers!!

Sunday, August 12, 2012

Some nice posts I've read recently

Food :
Sewing :
Cloths :
Fun stuff :
Nice places and photos :
My apologies if all the topics are not in your interest list, and bored you. When it comes to interests mine are worse than a fruit salad :P

Enjoy!
Cheers!!

Friday, August 3, 2012

Strike! Strike!! Strike!!!


First non-academic strike now academic strike. More than one and half month I think. I have no idea when it all started I was too busy with one sport or another, since it is Inter University Games season as well. Now that Inter University Regatta and Athletics meet and most of the other games my friends take part are over ( except for Tennis, Karate and Table Tennis ) I have nothing to do but waste time at home watching films and sleeping. And worst thing is it is too warm to drag my lazy body outta the house to go have a swim in the evening.

So I've been doing some cooking and sewing lately. HA! You didn't see that coming did ya? Sewing I mean. Yeap, I've cut some of my old collared T-shirts and altered them to skinny tops so I can wear them without sweating to death. Other than saving my life its good recycling too.

And back to strike, that is how I got some free time and mood to write on the blog. I mean I usually get in mood to blog when I'm about to have an exam or right after exam. Strike is killing us all slowly. I'm getting fed up of higher education right now, have been wishing that I've gone for a private degree and a job after A/Ls than government university degree. Then again who on earth thought that University of Colombo of all the universities in Sri Lanka would join with the stupid strike.

My opinion its no use striking. Reason noble, outcome terrible. Take the education levels of MPs and all the politicians in SL. Few may be medical doctors or have doctorates. But they are not working related to their relevant fields. And the rest only understands that more they can cheat the public more time they can stay in their seat. What do they know about higher education? They only see it as a waste of money, SL being a country with free university education in state universities. With that state of a mind they are probably thinking " Let them strike, who on earth gives a shit, they are already wasting money, they'll stop it when they get fed up".

For a government that mixed up university intake in 2008 A/L batch so there are too many students in the universities in that batch and messed up this year's university intake Z- score TWICE! ( yeah you heard it right bloody TWICE!) pretty much whats expected. Come on! If they had any idea , single frigging idea, what higher education is like they wouldn't let this problem drag this long. For us its payment without education. Education is free alright, thanks to Dr. C. W. W. Kannangara, father of free education. But other expenses! Food, boarding fees if you are doing sports. And most importantly the time spent being a dependent.

Aanyway academics strikes, we are at home, government so far has been looking on like a blind fool.

So for good or for bad I'm back to designing and animations. :) HA! a silver lining at last!!
*Anyone need any designs or animations done? :D

And been reading some blogs too. Will put a list of interesting blog posts I've read recently some other time.

Until then have a nice time! Cheers!!


Note : * artists no work for free :P :P

Friday, April 13, 2012

Fauna of Sri Lanka - Field Trip


For once I liked zoology for its practicality since we got to go on a field trip for Fauna of Sri Lanka course unit and actually LEARNED something practical about zoology other than memorizing all the stupid characteristics,similarities,differences, so on and so forth. Aanyway enough about stupidity of zoology, lets talk about the bright side.

The course was done by Dr. Mayuri Wijesinghe and a few other lecturers.
First thing first, don't ask me who are the rest of the lecturers because I wasn't there in many of the lectures and when I was there I was half asleep most of the time.

So anyway back to the field trip... The trip was to Dambulla. We were planing to see Dambulla Arboretum managed by Ruk Rakaganno stay there overnight and see Kaludiya Pokuna and Minneriya or Kaudulla National parks or both the next day.

When all of us were gathered around the Sal tree at university we departed in the morning in the two vans armed with binoculars and field guides provided by university. Few of the friends joined us on the way. As usual journey towards Dambulla was fun and full of food than the journey back home :D We stopped on our way and had breakfast and they had to stop again to drink Young Coconut due to the strong request by us all.

When we reached Dambulla it was nearly Lunch time.

An Arboretum is a place where trees are grown and maintained so they can be studied. The arboretum at Dambulla is Sri Lanka's only dry zone arboretum founded by F. H. Popham and now maintained by Ruk Rakaganno. Since all our expenses were covered by the Zoology Department of our university we did not know whether they charged us but a quick search in the net suggests that the access to the place is free. It was suggested we have a look around with our guide while our lunch was being prepared.

Do you know butterflies are best observed when there is some sunshine around and not in shade? Well that is one of the things we learned from that trail. And learned to identify some of the common butterflies that live associated with the plants in the arboretum. believe it or not by the end of the field trip we were in a state where whenever we saw a butterfly we would try to identify it and often identify and utter things like " look there goes a Crimson Rose!" or " Isn't that a Common Jezebel perched on that tree?"

Some butterflies stayed patiently until they were photographed while some flew and changed path with such speed and agility we could not even recognize the colours on their wings!

Here are some butterflies we managed to photograph during the field trip. Some at the arboretum(day trail and night trail) some near Minneriya National Park.

The Common Indian Crow - Photo Credit: Kajanka Mathiaparanam, taken at the arboretum, during the night trail

  The Common Indian Crow - Photo Credit: Kajanka Mathiaparanam, taken at the arboretum
Danaid Eggfly(Hypolimnas misipus) mimicking Plain Tiger (Danaus chrysippus), taken at Minneriya National Park 

White fourring (Ypthima ceylonica) , taken at the arboretum


The Common Jezebel (Delias eucharis)  - Photo Credit: Kajanka Mathiaparanam, taken at the arboretum, during the night trail 

The Crimson Rose ( Atrophaneura hector - Photo Credit: Kajanka Mathiaparanam, taken at the arboretum, during the night trail 

The Complete list of Butterflies we were able to sight at Dambulla Arboretum

 1. White Four Ring
 2. Plains Cupid
 3. Blue Mormon
 4. Common Rose
 5. Common Grass Yellow
 6. Crimson Rose
 7. Glassy Tiger
 8. Lemon Emigrant
 9. Plain Tiger
 10. Common Indian Crow
 11. Common Jezebel
 12. Common Birdwing
 13. Nigger or Smooth Eyed Brush Brown 
 14. Tailed Jay
 15. Blue Tiger
 16. The Monkey Puzzle 
 17. Common Leopard 

Saturday, April 7, 2012

Blogging after ages!A whole month of exams! and two month of preparing for exams has taken all of my blogging and rowing time away. And finally the 12 papers( 9 this semester and 3 repeats) and 6 practical exams are over! One thing I'm sure about exams, I will never put a medical if I can't do an exam, of course none of my repeats weren't due to medicals, they were thanks to my bad results. I say that because half the people who put medicals did not write the relevant exams as you have to study too many subjects and because too many exams are there in side one month, the exams get so crammed you have 2 or 3 papers in a row. Which is no good for one's health at all!

Luckily for me swimming was always there to take the stress away.

Since the next up on the schedule is New Year holidays + semester end holidays I thought I'd start rowing strait away. So exams finished on 3rd and I started physical training on 3rd itself. And believe me if you ever want to stop a sport for educational purposes and plan to start again after the exams are out of the way, never ever stop doing it altogether! At least do physical training once a week, go to gym once a week or go swimming once a week. Even then recovering to your former form is pretty hard.

At the moment I'm not even sure I can get to my earlier fitness level. So I decided to do 2 weeks of physical training before I see the boats. So far for the week I've done 2 days of practice.

Day one
6 rounds ( That took an eternity to finish!)
Stretching
3 circuits
2 suicides
Stretching
(That is less than what the rest of the whole team did!)

Day two
6 rounds in 24 minutes

Stretching
3 sets
Stretching
5 laps (30 m) of swimming
( Still I'm far behind the rest of the team :(( )

If only I can complete 10 rounds without stopping :(

Anyway I've got one more week to catch up :D
This time the to do list is gonna be really long but with less time to complete since I couldn't finish half the things in the last list even!
Hope to write a post on our Fauna of Sri Lanka field trip as I get time!
Cheers!

Have a Happy Sinhala Tamil New Year !!

Tuesday, March 27, 2012

The Lymphatic SystemComponents

1) Lymph ; protein containing fluid

2) Organs
 i) Lymphatic vessels
 ii) Primary Lymphoid Organs ; development of cells ; bone marrow, thymus
 iii) Secondary Lymphoid Organs ; housing of cells ; lymphoid nodes, spleen

3) Cells
 i) Granulocytes : Eosinophils, Basophils, Neutrophils and most cells
 ii) Agranulocytes : Monocytes, Macrophages, B & T Lymphocytes, Natural killer cells

Functions

1) Maintenance of blood volume n the cardiovascular system.
2) Transport of fat and fat soluble material from digestive system.
3) Filtration of foreign material to defend against infection.
4) Defending the body from various pathogens and parasites.

There are 3 lines of defenses

FIRST LINE OF DEFENSE - PHYSICAL AND CHEMICAL BARRIERS

1) Skin
  - dead, dry and keratinized; so inhospitable

2) Other
  - lysozyme and antibody secretion ; tears, saliva
  - secretions to trap microorganisms ; earwax, mucus
  - acidic ; stomach, vagina
  - elimination mechanisms ; vomiting, urination, defecation
  - resident bacteria secreting antibiotics

SECOND LINE OF DEFENSE - NON SPECIFIC/INNATE IMMUNE MECHANISM

1) Phagocytosis
 - Pinocytosis ; via none specific
 - Receptor-mediated endocytosis ; via specific receptors

2) Interferon ; Induce virus resistance in neighboring cells

3) Compliment (C<sup>'</sup>) System ; complex series of proteins perform 3 vital functions
  - cell activation
  - cytolysis
  - opsonization

THIRD LINE OF DEFENSE - SPECIFIC/ADAPTIVE IMMUNE MECHANISM

-primarily in vertebrates
-a lag phase before the response
-antigen specificity
-identify a huge number of antigens due to B n T cell diversity
-immunological memory
-distinguish between self and none-self

1) B lymphocytes
- BCR binds with molecule and undergo proliferation
- differentiate into
         - effector/plasma cells ; secrete antibodies into blood
         - memory cells

2) T<sub>H</sub> -  Helper T Cells
- carry CD4
- TCR bind with molecule and proliferate and secrete hormones
- promote
  a) phagocytes
  b) induced formation of T<sub>c</sub>
  c) stimulate B cells to form antibodies

3) T<sub>c</sub> - Cytotoxic  T Cells
- carry CD4
- recognize foreign peptide on nucleated cells.
- kill infected host cells
- release proteins (perforin, granzyme ) which forms a pore in target cell and cause cell lysis